1ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο ΑΕΠΠ


ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Yποδειγματικά θέματα πανελληνίων εξετάσεων
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.
1.      Δύο είναι οι κύριες λειτουργίες που εκτελούνται σε μια ουρά: η εισαγωγή και η διαγραφή.
2.      Η μέθοδος της ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής βασίζεται στην αρχή της σύγκρισης και ανταλλαγής ζευγών γειτονικών στοιχείων, μέχρις ότου διαταχθούν (ταξινομηθούν)  όλα τα στοιχεία.
3.      Στην εντολή «Για μεταβλητή από τ1 μέχρι τ2 με_βήμα β» η μεταβλητή μπορεί να είναι και πραγματική.
4.      Ένα από τα κριτήρια των αλγορίθμων είναι και η σαφήνεια, δηλαδή ένας αλγόριθμος πρέπει να είναι έτσι διατυπωμένος ώστε να μην επιδέχεται καμία απολύτως παρερμηνεία.
5.      Κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος, οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται λέγονται τυπικοί παράμετροι. Μονάδες 10
 
Β. Ποιες είναι οι τυπικές επεξεργασίες πίνακα; Μονάδες 9
Γ. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα και υποπρογράμματα:

Τι θα εμφανιστεί κατά την εκτέλεση του προγράμματος, αν ως τιμές εισόδου δοθούν οι αριθμοί 5, 10, 15;          Μονάδες 12
 
Δ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Στη Στήλη Β υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο.
Μονάδες 5
Ε. Αν α = 2, β = 8 και γ = 4, να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας μία από τις λέξεις ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ.
Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 2ο
1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε μορφή διαγράμματος ροής:  
α. Να κατασκευάστεi ισοδύναμος αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα. Μονάδες 8
β. Να εκτελέσετε τον αλγόριθμο για τις παρακάτω τιμές και να γράψετε στο τετράδιό σας τις  τιμές των μεταβλητών Α και Μ, όπως θα εμφανισθούν.
3          15        2          0          8          Μονάδες 2
2. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα:
Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής. Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ 3ο
            Σε ένα διαγωνισμό ταλέντων παίρνουν μέρος 100 υποψήφιοι. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ψηφίσει 3 διαφορετικούς συνυποψήφιους του, που θεωρεί ότι είναι οι καλύτεροι και δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει τον εαυτό του.
            Να κατασκευάσετε αλγόριθμο ο οποίος:
Α)        Θα διαβάζει τα ονόματα όλων των υποψηφίων και θα τα καταχωρεί στο μονοδιάστατο πίνακα Ονόματα             Μονάδες 2
Β)        Θα διαβάζει για κάθε υποψήφιο τα 3 ονόματα των συνυποψήφιων του που θεωρεί ότι είναι οι καλύτεροι και  θα καταχωρεί σε έναν δυσδιάστατο πίνακα όλους του ψήφους. Ο πίνακας αυτός σε κάθε θέση του I , J  θα έχει ή το 0 ή το 1. Αν έχει το 1 τότε αυτό θα σημαίνει ότι ο Ονόματα[I]  υποψήφιος ψήφισε τον Ονόματα[J] ως έναν από τους καλύτερους διαφορετικά ότι δεν τον ψήφισε. Προσοχή θα πρέπει κατά την εισαγωγή να κάνετε έλεγχο έτσι ώστε κανείς από τους υποψηφίους να μην ψηφίσει τον εαυτό του ή να ψηφίσει δύο φορές κάποιον συνυποψήφιο του ή να ψηφίσει κάποιον ανύπαρκτο υποψήφιο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε να εμφανίζετε το μήνυμα «Λάθος Ψήφος» και θα υποχρεώνεται ο υποψήφιος να ξαναψηφίσει. Επίσης πρέπει να φροντίσετε κάθε υποψήφιος να δώσει μόνο 3 έγκυρους ψήφους.      Μονάδες 8
Γ)         Θα υπολογίζει πόσους ψήφους πήρε ο κάθε υποψήφιος και θα τους καταχωρεί σε έναν πίνακα            Μονάδες 4
Δ)        Θα εμφανίζει όλα τα ονόματα των υποψηφίων ταξινομημένα κατά φθίνουσα σειρά ως προς τον αριθμό των ψήφων που πήραν και σε περίπτωση ισοβαθμίας αύξουσα ως προς τα ονόματα    Μονάδες  4
Ε)        Θα εμφανίζει το πλήθος όλων των υποψηφίων που ισοβάθμισαν στην πρώτη θέση. Δηλαδή που πήραν τους περισσότερους ψήφους.  Μονάδες 2
 
ΘΕΜΑ 4ο
            Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο θα έχει τα παρακάτω:
Α)        Μία συνάρτηση που θα δέχεται 3 αριθμούς σαν είσοδο και θα μας επιστρέφει μία από τις παρακάτω προτάσεις:
·         Δεν είναι τρίγωνο
·         Ορθογώνιο τρίγωνο
·         Οξυγώνιο τρίγωνο
·         Αμβλυγώνιο τρίγωνο
ΠΡΟΣΟΧΗ: 3 αριθμοί για να είναι πλευρές τριγώνου θα πρέπει το άθροισμα οποιοδήποτε δύο αριθμών να είναι μεγαλύτερο από τον τρίτο.  
 Ένα τρίγωνο για να χαρακτηριστεί ορθογώνιο θα πρέπει να υπάρχουν δύο πλευρές που το άθροισμα των τετραγώνων τους να είναι ίσο με το τετράγωνο της τρίτης πλευράς. 
 Ένα τρίγωνο για να χαρακτηριστεί οξυγώνιο θα πρέπει το άθροισμα των τετραγώνων οποιοδήποτε δύο πλευρών του να είναι μεγαλύτερο από το τετράγωνο της τρίτης πλευράς. 
 Ένα τρίγωνο για να χαρακτηριστεί αμβλυγώνιο θα πρέπει να υπάρχουν δύο πλευρές που το άθροισμα των τετραγώνων τους να είναι μικρότερο από το τετράγωνο της τρίτης πλευράς.                       Μονάδες 14
Β)        Να κατασκευάσετε πρόγραμμα που θα διαβάζει τρεις αριθμούς και θα μας εμφανίζει το αποτέλεσμα της συνάρτησης.                                Μονάδες 6  

-----------------------------------------------------------------
   Αν το θέλεις σε MS Word πάτα στον σύνδεσμο 1ο Επαναληπτικό διαγώνισμα σε ολόκληρη την ύλη του ΑΕΠΠ