ΠΕ04 και υπεραριθμία

   Η κρίση και η άρση για την υπεραριθμία ορίζεται με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96 και έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 12 του ΠΔ 100/97.

   Ειδικά για τους ΠΕ04 έχει εκδοθεί η εγκύκλιος 50946/Δ2/6-5-2010 και η οποία τροποποιήθηκε από την εγκύκλιο 60818/Δ2/27/05/2011  και η οποία αναφέρει τα εξής:

1)  Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εν λόγω εκπαιδευτικών θα γίνει ενιαία στον κλάδο.
2) Οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων όπως και οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις των νεομετατιθέμενων και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τις αρ. 45686/Δ2/14-4-2001 και 3508/Δ2/14-01-2010 εγκυκλίους για υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων. Τυχόν κενά μετά την προηγούμενη διαδικασία θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από την ειδικότητα με τις περισσότερες ώρες, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης. Τέλος τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα δίνονται σε εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου και ειδικότητας με τον εκπαιδευτικό που αντικαθίσταται.
 
Επίσης και ο νέος νόμος 4186/17-9-13 για το νέο Λύκειο, στο άρθρο 36 παράγραφος 18 αναφέρει:

18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»

   Και φυσικά εξαιτίας των παραπάνω εγκυκλίων ανακύπτουν τα εξής ερωτήματα:
 
- Τί είναι εγκύκλιος; Μπορεί μια εγκύκλιος να προβλέπει λιγότερα ή περισσότερα πράγματα από το Προεδρικό Διάταγμα για το οποίο εκδόθηκε;
 
   Η εγκύκλιος εκδίδεται για να δώσει οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή ενός νόμου ή μιας υπουργικής απόφασης ή ενός Προεδρικού Διατάγματος. Είναι αδιανόητο μια εγκύκλιος να ορίζει διαφορετικά πράγματα, από ότι ορίζει ο νόμος ή η ΥΑ ή το ΠΔ για το οποίο εκδόθηκε. Σε κάθε περίπτωση όλοι είμαστε υποχρεωμένοι, να υπακούσουμε στους νόμους, στις ΥΑ και στα ΠΔ και όχι στις εγκυκλίους. Τις εγκυκλίους πρέπει να τις αντιλαμβανόμαστε σαν οδηγίες και όχι σαν διαταγές.
  
- Με βάση τις παραπάνω εγκυκλίους οι καθηγητές ΠΕ04 για την κρίση και την άρση της υπεραριθμίας εξετάζονται ενιαία και όχι κατά ειδικότητα.   Γιατί συμβαίνει αυτό;

   Τα  ΠΔ 50/96 και  ΠΔ 100/97 δεν κάνουν κανένα διαχωρισμό των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικούς ΠΕ04 και τους άλλους εκπαιδευτικούς και επομένως οι συγκεκριμένοι εγκύκλιοι κάνουν αυθαίρετη ερμηνεία και συνεπώς είναι παράνομοι γιατί είναι αντίθετοι από τα ΠΔ βάσει των οποίων εκδόθηκαν. Επίσης αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση των καθηγητών ΠΕ04 αντιβαίνει το σύνταγμα (την αρχή της ισονομίας και της ισοπολιτείας). 
- Και τέλος γιατί αυτός ο διαχωρισμός;

    Προφανώς οι ΠΕ04 είτε είναι κακά παιδιά και με αυτόν τον τρόπο τους τιμωρεί το Υπουργείο, είτε είναι καλά παιδιά και τους επιβραβεύει. Σε κάθε περίπτωση τους θεωρεί ότι παίζουν μπάλα μόνοι τους και δεν είναι ίδιοι με τους άλλους εκπαιδευτικούς και φυσικά αποτελούν από μόνοι τους μια ξεχωριστή ομάδα διαφορετική από όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς.
 
-  Τι θα συμβεί αν ένας καθηγητής ΠΕ04, τα πάρει στο κρανίο και υποβάλλει μήνυση κατά των μελών του ΠΥΣΔΕ για παράβαση καθήκοντος (διότι όφειλαν να καταγγείλουν τις εγκυκλίους ως παράνομες γιατί κάνουν αυθαίρετη ερμηνεία με βάση τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα) ή για παράβαση των ΠΔ 50/96 και  ΠΔ 100/97; ή για παράβαση του συντάγματος (αρχή ισονομίας και ισοπολιτείας) 
 
  Την δίκη με μεγάλη πιθανότητα θα την κερδίσει, γιατί τα δικαστήρια έχουν γραμμένα στα παλιά τους τα παπούτσια τις εγκυκλίους και εξετάζουν κατά σειρά το σύνταγμα, τους νόμους, τα ΠΔ και τις ΥΑ. Ενώ τα μέλη του ΠΥΣΔΕ θα παίξουν το γνωστό ελληνικό παιχνίδι της κολοκυθιάς (Δεν φταίω εγώ, φταίνε οι άλλοι).