Μάθε τι ισχύει για την συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Η νομοθεσία που ισχύει, σχετικά με τις συντάξεις είναι η παρακάτω:


Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων

Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων

Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων

Νόμος 3865/2010 Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου

Νόμος 4002/2011 Τροποποίηση της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου

Νόμος 4024/2011 Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις

Για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην διεύθυνση https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis και εκεί μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες, ανεξάρτητα αν είστε δημόσιος υπάλληλος ή στρατιωτικός ή κάτοικος του εξωτερικού, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης
 2.  Διαδικασία συνταξιοδότησης
 3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας
 4. Διαγραφή συνταξιούχου
 5. Μεταβίβαση σύνταξης
 6. Επιδόματα
 7. Υποβολή αιτήσεων
 8. Νομοθεσία
 9. Ειδικές Παθήσεις
 10. Κρατήσεις
 11. Χρονος Προσοντος Διορισμού Υπαλλήλων

Επίσης από την ίδια ιστοσελίδα έχω αντιγράψει και τα παρακάτω ερωτήματα και απαντήσεις:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, γενικά, (συμπεριλαμβανόμενης της βουλευτικής σύνταξης ή χορηγίας) και εργάζομαι. Τι συνέπειες έχει αυτό στην σύνταξή μου;

α) Εάν απασχολείστε στο δημόσιο τομέα με μειωμένο ωράριο  εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα, δεν έχετε καμία συνέπεια.

β) Εάν απασχολείστε ως μισθωτός στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το ν.1256/1982) η σύνταξη μειώνεται κατά 70%. Επιπλέον, στην  περίπτωση που σας καταβάλλεται το υπόλοιπο 30% της σύνταξης, ο χρόνος υπηρεσίας σας δεν είναι συντάξιμος για κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό.

Εάν όμως είστε διορισμένοι σε θέσεις προέδρων ή μελών Διοικητικών Συμβουλίων, φορέων  του δημόσιου τομέα μπορείτε αντί της υπαγωγής σας στις προηγούμενες ρυθμίσεις να επιλέξετε, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που θα απευθύνετε τόσο προς την υπηρεσία σας, όσο και προς την υπηρεσία συντάξεων του Γ.Λ.Κ, την υπαγωγή σας στις ρυθμίσεις της παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.2469/97 δηλαδή την καταβολή αμείωτης της σύνταξής σας και το 50% των προβλεπόμενων αμοιβών της ανωτέρω θέσης.

γ) Εάν απασχολείστε στον καθαρό ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολείστε  και είστε :

πολιτικός συνταξιούχος που δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του ή στρατιωτικός συνταξιούχος που δεν έχει συμπληρώσει το 53ο έτος, τότε η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται.

Εάν έχετε συμπληρώσει τα παραπάνω όρια ηλικίας, μειώνεται κατά 70% το ποσό σύνταξης που υπερβαίνει τα 1007,10 ευρώ. Το ανωτέρω όριο προσαυξάνεται κατά 201,42 ευρώ για κάθε παιδί που δικαιούται οικογενειακή παροχή.

2. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, γενικά (συμπεριλαμβανόμενης της βουλευτικής σύνταξης ή χορηγίας) και κατέχω θέση εξωκοινοβουλευτικού Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού. Τι συνέπειες έχει αυτό στην σύνταξή μου;

Η σύνταξή  μειώνεται κατά 70%, για όσο χρονικό διάστημα κατέχετε την ανωτέρω θέση.

3. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου από ίδιο δικαίωμα και μετέχω μόνο με την ιδιότητα του απλού μέλος σε εταιρεία. ΄Εχω επιπτώσεις στην σύνταξή μου;

Εφόσον μετέχετε μόνο με την ιδιότητα του απλού μέλους, δεν έχετε καμία επίπτωση στην σύνταξή σας. Εξαιρούνται οι ομόρρυθμοι εταίροι, των οποίων η σύνταξη εμπίπτει στην περίπτωση (γ) της ερώτησης 1.

Σε περίπτωση όμως που εκτός από την ιδιότητα του μέλους είστε και επιτηδευματίας με διαφορετικό αντικείμενο, η σύνταξή σας εμπίπτει στην περίπτωση (γ) της ερώτησης 1.

4. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, από ίδιο δικαίωμα, και μετέχω σε εταιρεία ως διαχειριστής ή ως διευθύνων σύμβουλος. Ποιές οι επιπτώσεις στην σύνταξή μου;

α) Εάν είστε πολιτικός συνταξιούχος και δεν έχετε συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας σας ή στρατιωτικός συνταξιούχος και δεν έχετε  συμπληρώσει το 53ο έτος της ηλικίας σας , η σύνταξή σας  αναστέλλεται.

β) Εάν έχετε συμπληρώσει τα παραπάνω όρια ηλικίας, μειώνεται κατά 70% το ποσό σύνταξης που υπερβαίνει τα 1007,10 ευρώ. Το ανωτέρω όριο προσαυξάνεται κατά 201,42 ευρώ για κάθε παιδί που δικαιούται οικογενειακή παροχή.

5, Η σύνταξη μου είναι σε αναστολή λόγω απασχόλησης. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω, μόλις συμπληρώσω το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.   

Θα πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση στην Υπηρεσία μας, στην οποία να δηλώνετε εάν εξακολουθείτε να εργάζεσθε ή όχι και να ζητάτε την καταβολή της σύνταξής σας.

6. Έχω μείωση στην σύνταξή μου, λόγω απασχόλησης αλλά διέκοψα την εργασία μου. Ποιές ενέργειες θα πρέπει να κάνω ;

Θα πρέπει να μας δηλώσετε, με αίτησή σας,  την διακοπή της απασχόλησης, προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά.

7. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, από ίδιο δικαίωμα και ιερέας. Ποιές οι επιπτώσεις στην σύνταξή μου;

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε καμία επίπτωση στην σύνταξή σας.

8. Σε ποιες περιπτώσεις μπορώ να λαμβάνω σύνταξη από το Δημόσιο και να εργάζομαι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα χωρίς επιπτώσεις;

α) Εάν απασχολείστε με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα.

β )Εάν η σύνταξη που σας καταβάλλεται, ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες :

 - Πολεμική σύνταξη

 - Στρατιωτική σύνταξη που εξομοιώνεται με πολεμική

 - Σύνταξη παθόντος στην Υπηρεσία και εξαιτίας της Υπηρεσίας

γ) Εάν εργάζεστε ως ιερέας Μητρόπολης

9. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, γενικά, (συμπεριλαμβανομένης της βουλευτικής σύνταξης και της χορηγίας) και ταυτόχρονα λαμβάνω βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία ως αιρετό όργανο των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού. Τι συνέπειες έχει αυτό στην σύνταξή μου;

Η σύνταξη μειώνεται κατά 70%, για όσο χρονικό διάστημα κατέχετε την θέση του βουλευτή ή του αιρετού. Επιπλέον, στην  περίπτωση που σας καταβάλλεται το υπόλοιπο 30% της σύνταξης, ο χρόνος της θητείας σας δεν είναι συντάξιμος.

10. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, λόγω θανάτου του συζύγου μου και εργάζομαι ή αυτοαπασχολούμαι ή λαμβάνω και άλλη σύνταξη από φορέα κοινωνικής ασφάλισης,  εκτός του Δημοσίου. Τι συνέπειες έχει αυτό στην σύνταξή μου;

α) Εάν απασχολείστε στο δημόσιο τομέα με μειωμένο ωράριο  εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα, οποτεδήποτε και αν έχει επέλθει ο θάνατος του συζύγου σας, δεν έχετε καμία συνέπεια.

β) Εάν απασχολείστε ως μισθωτός στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το ν.1256/1982) οποτεδήποτε και αν έχει επέλθει ο θάνατος του συζύγου σας, η σύνταξη μειώνεται κατά 70%. Επιπλέον, στην  περίπτωση που σας καταβάλλεται το υπόλοιπο 30% της σύνταξης, ο χρόνος υπηρεσίας σας δεν είναι συντάξιμος για κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό

Εάν όμως είστε διορισμένοι σε θέσεις προέδρων ή μελών Διοικητικών Συμβουλίων, φορέων  του δημόσιου τομέα μπορείτε αντί της υπαγωγής σας στις προηγούμενες ρυθμίσεις να επιλέξετε, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που θα απευθύνετε τόσο προς την υπηρεσία σας, όσο και προς την υπηρεσία συντάξεων του Γ.Λ.Κ, την υπαγωγή σας στις ρυθμίσεις της παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.2469/97 δηλαδή την καταβολή αμείωτης της σύνταξής σας και το 50% των προβλεπόμενων αμοιβών της ανωτέρω θέσης.

γ) Εάν ο θάνατος του συζύγου σας, έχει επέλθει έως την 20-7-2010, και εργάζεστε στον καθαρά ιδιωτικό τομέα ή λαμβάνετε σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό φορέα , δεν έχετε καμία συνέπεια.

Πρέπει όμως να δηλώσετε ότι λαμβάνετε την σύνταξη επιζώντος συζύγου από το Δημόσιο, στον ασφαλιστικό φορέα από τον οποίο καταβάλλεται την άλλη σύνταξη.

δ) Εάν ο θάνατος του συζύγου σας επήλθε μετά την 21-7-2010 , η σύνταξη καταβάλλεται χωρίς περιορισμούς για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα ή από την επόμενη λήξης των τρίμηνων αποδοχών, κατά περίπτωση.

Μετά την πάροδο της τριετίας και εφόσον εξακολουθείτε να εργάζεστε ή να αυτοαπασχολείστε ή να λαμβάνετε και άλλη σύνταξη από φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εκτός του Δημοσίου, τότε :

1) αν δεν έχετε συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας σας, η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη κατά 50%

2) αν έχετε συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας σας, η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη κατά 30%.

Από τον ανωτέρω περιορισμό εξαιρούνται :

i) Όσοι επιζώντες σύζυγοι έχουν αναπηρία 67% και άνω (η ανικανότητά τους πρέπει να προκύπτει από γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε)

ii) Όσοι λαμβάνουν από το Δημόσιο μία από ίδιο δικαίωμα σύνταξη και μία σύνταξη επιζώντος συζύγου, εφόσον έχουν επιλέξει να λαμβάνουν την μία από τις δύο μειωμένη κατά 75%

iii) Όσοι επιζώντες σύζυγοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία λόγω αυξημένου κινδύνου ή λόγω τρομοκρατικής ενέργειας

iv) Όσοι  απασχολούνται στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Σημειώνουμε ότι εάν στην σύνταξη του επιζώντος συζύγου η οποία μειώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, ο επιζών σύζυγος μπορεί να ζητήσει την αναστολή του μεριδίου του, οπότε αυτό επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη.

ε) Εάν λαμβάνετε βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία ως αιρετό όργανο των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού η σύνταξή σας μειώνεται κατά 70%, για όσο χρονικό διάστημα κατέχετε την θέση βουλευτή ή του αιρετού.  Επιπλέον, στην  περίπτωση που σας καταβάλλεται το υπόλοιπο 30% της σύνταξης, ο χρόνος της θητείας σας δεν είναι συντάξιμος.

11. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου και εργάζομαι στο εξωτερικό. Ποιές οι επιπτώσεις για την σύνταξή μου;

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε καμία επίπτωση στην σύνταξή σας.

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

12. Ποιος συνταξιούχος θεωρείται κάτοικος εξωτερικού ;

Όποιος διαμένει πλέον των έξι μηνών σε χώρα εκτός Ελλάδας

13. Τι υποχρεώσεις έχει ;

Κάθε εξάμηνο οφείλει να στέλνει στην υπηρεσία συντάξεων πιστοποιητικό αμεταβλήτου κατάστασης από την οικεία Ελληνική Προξενική αρχή, δηλώνοντας ταυτόχρονα (αν δεν έχει ήδη δηλώσει) τη διεύθυνση κατοικίας του στο εξωτερικό,  τη διεύθυνση αλληλογραφίας του στην Ελλάδα καθώς και τα στοιχεία ΑΦΜ  ΑΔΤ και ΑΜΚΑ.

Κάθε άλλη βεβαίωση (εκτός προξενικής αρχής) δε γίνεται δεκτή.

Κάθε αλλαγή (θάνατος, γάμος, τέκνα) στην κατάστασή τους πρέπει να δηλώνεται (αποστέλλοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία) το συντομότερο δυνατό στην υπηρεσία μας.

14. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου και εργάζομαι στο εξωτερικό. Ποιές οι επιπτώσεις για την σύνταξή μου;

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε καμία επίπτωση στην σύνταξή σας.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α΄ ΚΑΙ  Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

15. Λαμβάνω βουλευτική σύνταξη ή χορηγία αιρετού οργάνου των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη. Τι επιπτώσεις έχει το γεγονός αυτό  στην σύνταξη μου;

Από 1-1-2013, στην περίπτωση που λαμβάνετε και δεύτερη κύρια σύνταξη από  οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο μειώνεται κατά 20% η βουλευτική ή η χορηγία του αιρετού. Το ποσοστό της μείωσης ορίζεται σε 30%, για την βουλευτική σύνταξη ή την χορηγία του αιρετού στην περίπτωση που λαμβάνεται και τρίτη σύνταξη συμπεριλαμβανομένης της βουλευτικής ή της χορηγίας.

16. Σε ποιες κρατήσεις-μειώσεις  υποβάλλεται η χορηγία μου ;

Το ποσό της βασικής σύνταξης, όπως αυτό αναγράφεται στην πράξη συνταξιοδότησης, δεν είναι αυτό που καταβάλλεται στον συνταξιούχο.

Στο ποσό της βασικής σύνταξης προστίθενται το αναλογούν επίδομα εξομάλυνσης (δεν είναι σταθερό και εξαρτάται από το ποσό της βασικής σύνταξης) και τα τυχόν καταβαλλόμενα οικογενειακά επιδόματα και στην συνέχεια γίνονται οι ακόλουθες μειώσεις :

1. η τυχόν μείωση της χορηγίας κατά 20% ή 30% , εφόσον λαμβάνετε και δεύτερη ή τρίτη κύρια σύνταξη αντίστοιχα από άλλο ασφαλιστικό Ταμείο ή το Δημόσιο

2. η τυχόν μείωση λόγω απασχόλησης, εφόσον απασχολείστε ή εργάζεστε στον Δημόσιο Τομέα ή κατέχετε θέση αιρετού κ.τ.λ.

3. η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) αρθ.11 Ν.3865/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του αρθ.2 του Ν.4002/11

4. η τυχόν Επιπλέον εισφορά του αρ.2 παρ.14 εδ.α του Ν.4002/11,

5. η Μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του αριθ.1 του Ν.4024/2011

6. η Μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ.1 του Ν.4051/2012

7. η Μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012

8. η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και ο φόρο.

Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και το τρόπο υπολογισμού των ανωτέρω κρατήσεων δίνονται στο κεντρικό μενού στην οθόνη ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

17. Γίνεται καταγραφή των χήρων και των αγάμων ή διαζευγμένων συνταξιούχων του Δημοσίου ;

Δεν απαιτείται καμία καταγραφή στις  χήρες στις άγαμες και στις διαζευγμένες θυγατέρες, που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο. Εφόσον στο μέλλον απαιτηθεί  καταγραφή με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα ενημερωθείτε ταχυδρομικά.