Άδειες και Κώδικας δημοσίων υπαλλήλων

   Η παρακάτω κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τις άδειες των εκπαιδευτικών είναι προσφορά του κ. Δημητρακόπουλου Γιώργου.
    Ο υπαλληλικός κώδικας των δημοσίων υπαλλήλων: ν. 3528/07    Ο κώδικας των δημοσίων υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ν. 3801/09