Σχόλια για τις αναθέσεις μαθημάτων και την υπεραριθμία

1ο Παράδειγμα για τις αναθέσεις μαθημάτων και την υπεραριθμία

         Σε ένα σχολείο υπηρετούν 5 καθηγητές, οι Α, Β, Γ, Δ και Ε  με την ίδια ειδικότητα και έχουν υποχρεωτικό ωράριο 20 ώρες ο καθένας.  Ο διευθυντής του σχολείου έχει καθορίσει από το 1ο δίμηνο του έτους ότι στο σχολείο για αυτήν την ειδικότητα και για την επόμενη σχολική χρονιά θα υπάρχουν μόνο 60 ώρες α' ανάθεσης.  Η σειρά με την οποία τοποθετήθηκαν στο σχολείο είναι Α, Β, Γ, Δ, Ε με τον Α καθηγητή πρώτο και τον Ε τελευταίο. Τι θα συμβεί σε κάθε περίπτωση:
  1.  Κανένας δεν εμπίπτει στις διατάξεις των κοινωνικών κριτηρίων και δεν υπάρχει καθηγητής που να έχει μετατεθεί  λόγω υπεραριθμίας.
  2. Ο καθηγητής Ε γίνεται υποδιευθυντής του σχολείου
  3. Ο καθηγητής Δ έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και ο καθηγητής Ε γίνεται υποδιευθυντής του σχολείου.
  4. Τον Σεπτέμβριο έστω ότι υπάρχουν επιπλέον 10 ώρες από μαθήματα α' ή β' ανάθεση.
  5. Έστω ότι οι καθηγητές Γ, Δ και Ε τοποθετήθηκαν στο σχολείο την ίδια ημέρα.

Απάντηση

  1. Με βάση την αρχαιότητα και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 100/97, αλλά και την υπουργική απόφαση  119052/Γ2 / 17-9-2008, οι καθηγητές Δ και Ε θα χαρακτηριστούν υπεράριθμοι. Αν δεν κάνουν τίποτα από όσα προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα, τότε παραμένουν στο σχολείο και υπάγονται στην δικαιοδοσία του ΠΥΣΔΕ να τους αναθέσει μαθήματα σε κάποιο σχολείο. Κατά την διάρκεια των αναθέσεων των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, θα πρέπει να περιμένουν να πάρουν μαθήματα οι καθηγητές Α,Β και Γ  με α' ή β' ανάθεση ή λόγω 2ης ειδικότητας και αν περισσέψουν ώρες, τότε πρώτα θα πάρει ώρες αυτός (μεταξύ των Δ και Ε), που έχει τα περισσότερα μόρια μετάθεσης με απόφαση του ΠΥΣΔΕ.
  2. Ο χαρακτηρισμός ενός καθηγητή ως υπεράριθμου  δεν λαμβάνει υπόψη την θέση που κατέχει ένας καθηγητής στο σχολείο και επομένως ο υποδιευθυντής θα χαρακτηριστεί υπεράριθμος και άρα, η κατανομή των ωρών και η ανάθεση των μαθημάτων θα γίνει όπως και στην περίπτωση 1  (άρθρο 14 του  ΠΔ 50/96 όπως τροποποιήθηκε από το  ΠΔ 100/97 )
  3. Ο καθηγητής Δ με το σοβαρό πρόβλημα υγείας και εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις των κοινωνικών κριτηρίων (άρθρο 13 του  ΠΔ 50/96 ), δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υπεράριθμος και επομένως υπεράριθμοι θα χαρακτηριστούν οι Γ και Ε. Η ανάθεση των μαθημάτων θα γίνει όπως και στην περίπτωση 1 μόνο που τις ώρες του Γ θα τις πάρει ο Δ
  4. Εφόσον υπάρχουν επιπλέον ώρες, τότε αυτές θα τις πάρει ο υπεράριθμος που έχει τα περισσότερα μόρια μετάθεσης, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ.
  5. Στην περίπτωση της ταυτόχρονης τοποθέτησης σε ένα σχολείο καθηγητών της ίδιας ειδικότητας, αρχαιότερος χαρακτηρίζεται αυτός που έχει τα περισσότερα μόρια μετάθεσης.

2ο  Παράδειγμα για τις αναθέσεις μαθημάτων και την υπεραριθμία  

     Έστω σε ένα σχολείο περισσεύουν ώρες μαθημάτων, που διδάσκουν οι Φιλόλογοι. Οι Φιλόλογοι όμως αποφασίζουν να διδάξουν, όλες τις ώρες της Ιστορίας και να αφήσουν άλλο μάθημα π.χ. τα Νέα Ελληνικά, και στο συγκεκριμένο σχολείο, υπάρχει κοινωνιολόγος, που δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο, τότε η απόφαση των Φιλολόγων είναι  νόμιμη;

Απάντηση

      Η απόφαση των φιλολόγων είναι παράνομη.   Γιατί είναι αντίθετη με την παράγραφο 10 της  εγκυκλίου 119052/Γ2/17-09-2008, η οποία αναφέρει:

10. Κατά την ανάθεση των μαθημάτων καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους ή στην ίδια ομάδα σχολείων με μαθήματα πρώτης (Α΄) και δεύτερης (Β΄) ανάθεσης. Η μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο γίνεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου.

και επειδή την Ιστορία μπορεί να την διδάξει ο κοινωνιολόγος ως β' ανάθεση, ενώ τα Νέα Ελληνικά όχι,  αυτό έχει σαν συνέπεια την μετακίνηση του σε άλλο σχολείο, κάτι που δεν επιτρέπεται.

3ο  Παράδειγμα για τις αναθέσεις μαθημάτων και την υπεραριθμία  


        Έστω σε ένα Λύκειο δεν περισσεύουν ώρες μαθημάτων, που διδάσκουν οι Τεχνολόγοι  και στο ίδιο σχολείο δεν συμπληρώνουν ωράριο οι καθηγητές της Πληροφορικής, μπορούν να απαιτήσουν το μάθημα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών να το διδάξουν αυτοί και όχι οι Τεχνολόγοι; 

Απάντηση

Όχι, εξαιτίας της παραγράφου 3 της  εγκυκλίου 119052/Γ2/17-09-2008, η οποία αναφέρει:

3.   Τα κενά για το διορισμό και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών υπολογίζονται από τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται για το σκοπό αυτό κάθε φορά. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ: Για το σχολικό έτος 2012-2013 εκδόθηκε η εγκύκλιος 32413/Δ2/23-3-12 και για το σχολικό έτος 2013-2014 εκδόθηκε η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-5-2013.)

      Στην περίπτωση αυτή έχουμε λειτουργική υπεραριθμία και ποιος θα χαρακτηριστεί λειτουργικά υπεράριθμος και ποιος όχι καθορίζεται από το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96, όπως και για τις οργανικές υπεραριθμίες. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 9 του άρθρο 14 του  ΠΔ 50/96 μετά την τροποποίηση του από το  ΠΔ 100/97 αναφέρει:

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, β,ii και της παραγράφου 7 εδαφ.Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται  ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

4ο  Παράδειγμα για τις αναθέσεις μαθημάτων και την υπεραριθμία 

       Σε ένα σχολείο τοποθετείται μια Χημικός, την προηγούμενη σχολική χρονιά το μάθημα της Χημείας διδάσκονταν από Φυσικούς σαν β' ανάθεση.  Ποιος θα χαρακτηριστεί υπεράριθμος τον Σεπτέβριο; Ο νέος Χημικός ή κάποιος από τους Φυσικούς;  

Απάντηση

        Επειδή οι Φυσικοί δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, θα πρέπει ένας ή και περισσότεροι να χαρακτηριστούν οργανικά υπεράριθμοι, όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 100/97 Και αν ακόμη δεν έχει χαρακτηριστεί κάποιος, από τους φυσικούς, υπεράριθμος, θα έχουμε λειτουργική υπεραριθμία, η οποία καλύπτεται από την παράγραφο 9 του άρθρο 14 του  ΠΔ 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 100/97   και η οποία αναφέρει:

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, β,ii και της παραγράφου 7 εδαφ.Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται  ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

      Επίσης τα ίδια αναφέρει και η παραγράφος 3 της  εγκυκλίου 119052/Γ2/17-09-2008:

3.   Τα κενά για το διορισμό και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών υπολογίζονται από τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται για το σκοπό αυτό κάθε φορά. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ: Για το σχολικό έτος 2012-2013 εκδόθηκε η εγκύκλιος 32413/Δ2/23-3-12 και για το σχολικό έτος 2013-2014 εκδόθηκε η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-5-2013.)


Όλα τα παραπάνω άλλαξαν, σύμφωνα με τον νέο νόμο 4186/17-9-13 για το νέο Λύκειο και στο άρθρο 36 παράγραφος 18, το οποίο αναφέρει:

18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»

Όλοι οι καθηγητές ΠΕ04 θα κριθούν ενιαία κατά κλάδο και επομένως ο νεότερος Χημικός θα χαρακτηριστεί υπεράριθμος. Τις ώρες της Χημείας θα αναλάβουν να τις διδάξουν οι Φυσικοί για να συμπληρώσουν το ωράριο τους. Το πως θα τα καταφέρουν, αν αυτό συμβεί π.χ. σε Λύκειο με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, αυτό δεν ενδιαφέρει το Υπουργείο. Γιατί απλά θεωρεί τους ΠΕ04 υπερκαθηγηταράδες που όλα τα σφάζουν και όλα τα διδάσκουν.