Υπεραριθμίας το ανάγνωσμα

   To παρακάτω έγγραφο δίνει διευκρινήσεις σχετικά με την υπεραριθμία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
  Προσοχή τα ίδια ισχύουν και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
  Διαβάστε το με προσοχή και ιδιαίτερα την παράγραφο 3.


               Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 4ΑΘΞ9-ΠΤΒαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &  Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Γ΄
-----


Βαθμός  Προτερ.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι,  13-5-2011              
Αρ. Πρωτ.:  54012/Δ1    
Ταχ. Δ/νση :           Α.Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:           151 80   ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα:           www.minedu.gov.gr
e-mail  :                 ppe3@minedu.gov.gr
Πληροφορίες:      
Ν. Τουμπακάρη       : 210 3442435
Έλ.Εμμανουηλίδου : 2103442467
Α. Μπούσουλα        : 210 3442167
Σ. Γιάχου                   : 210-3442313
FAX:                             210 3442275   
        ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

Διευθύνσεις  Α/θμιας Εκπαίδευσης

Περιφερειακούς Δ/ντές ΕκπαίδευσηςΘΕΜΑ:  «Διευκρινίσεις για ρύθμιση υπεραριθμιών και θεμάτων τοποθέτησης
       εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης»


Ύστερα από υποβολή σειράς ερωτημάτων στην υπηρεσία μας μέσω εγγράφων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων ως προς τη ρύθμιση των υπεραριθμιών των εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης, τη διαδικασία αλλά και γενικότερων θεμάτων που άπτονται της τοποθέτησης των υπεράριθμων αλλά και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση των Δ/νσεων Π.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997. Στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα στην παρ. 1 εδάφιο β, προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι οι υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν μετά από μεταβολές των σχολικών μονάδων (ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία) στις οποίες κατέχουν οργανική θέση.
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περ. α και γ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία» μετάθεσης πλην των πολυτέκνων, επειδή οι εκπαιδευτικοί αυτοί, βάσει του άρθρου 30 παρ. 4 του 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), «δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος». Επίσης εξαιρούνται και όσοι έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την διετία υποχρεωτικής παραμονής τους στο δυσπρόσιτο σχολείο.

2. Όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι ή όχι. Η επιλογή τους αυτή καθορίζει και τη διαδικασία που ακολουθούν τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια στον χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεράριμων εκπαιδευτικών, όπως ορίζεται στην παρ. 3 εδάφιο β περ. ι και ιι.
Η όλη διαδικασία που ακολουθούν τα ΠΥΣΠΕ στο να χαρακτηρίσουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς είναι αυτή και μόνο αυτή που αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρ. 14 του εν λόγω Π.Δ..
Διευκρινίζεται ότι η αριθμ. 2490/27-10-2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, που αναφέρεται στην περίπτωση της ταυτόχρονης τοποθέτησης (μη υπεράριθμων εκπαιδευτικών) που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, δεν ισχύει καθώς θεωρείται καταργηθείσα, εφόσον το σκεπτικό της στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν 1566/85 οι οποίες καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 8 του Ν. 2986/2002. Έτσι στην περίπτωση αυτή υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

3. Μετά το χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεραρίθμων των εκπαιδευτικών ακολουθεί η τοποθέτησή τους με δήλωση για τοποθέτηση ή άλλως δήλωση προτίμησης συγκεκριμένης σχολικής μονάδας τοποθέτησης, διαδικασία κατά την οποία υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Στην περίπτωση που η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου (προφανώς επειδή προέκυψε ικανός αριθμός μαθητών μη δυνάμενος να απορροφηθεί από το υπάρχον σχολείο) στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, μπορούν να δηλώσουν αν επιθυμούν το νέο αυτό σχολείο. Τότε κατά απόλυτη προτεραιότητα τοποθετούνται στο νέο σχολείο και η τοποθέτησή τους γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης (άρθρο 14 παρ. 5α του Π.Δ. 50/96).
β) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας.
Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης οι απομένοντες υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
Από τη διατύπωση του άρθρου 14 παρ. 5 περ. β του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 100/97 γίνεται σαφές ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί αποδεχόμενοι τη συγκεκριμένη διαδικασία με τη δήλωση επιθυμίας να τοποθετηθούν σε σχολεία της ίδιας ομάδας, αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων με το σχολείο όπου υπηρετούσαν, δεν τοποθετούνται σε σχολείο της όμορης ομάδας.
γ) Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας, σύμφωνα με τις προηγούμενες α και β περιπτώσεις τοποθέτησης (άρθρο 14 παρ. 5, περ. α και β του Π.Δ. 50/96), τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του ίδιου Π.Δ/τος συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση. 
δ) Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι και δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν στα σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας, σύμφωνα με το άρθρ. 14  παρ. 5 του Π.Δ. 50/96 «τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση».
Η διαδικασία είναι αυτή που περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11, 12 εδ. α και β του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 13 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις της περιοχής μετάθεσης.
ε) Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι ή στη Δ/νση αν το σχολείο έχει καταργηθεί και διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων:
α) μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις και
β) όσοι εξ αυτών έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους με τις ανωτέρω διαδικασίες και επομένως δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας. Το αυτό ισχύει και για τους αναφερόμενους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου 3 ε που διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες κατά τις κείμενες διατάξεις.
Στην ερμηνεία αυτή εξάλλου οδηγεί και η διατύπωση της παρ. 7 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 που ρητά αναφέρει ότι «ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ.».
4. Σχετικά με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό που επανέρχονται και υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης, διευκρινίζουμε ότι εάν πριν την απόσπασή τους αυτή έχουν υπηρετήσει -με τον οποιονδήποτε τρόπο- την οργανική τους θέση, μετά την επιστροφή τους (με τη λήξη της απόσπασης ή με την ανάκλησή της) τίθενται στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.3 του Ν.2817/2000 και τοποθετούμενοι –κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων/τοποθετήσεων – σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάσθηκαν, θεωρείται ότι δεν χάνουν το δικαίωμα θεμελίωσης αίτησης μετάθεσης που ήδη είχαν κατοχυρώσει πριν την απόσπασή τους στο εξωτερικό, παρά μόνο την κατεχόμενη (αν κατείχαν) οργανική τους θέση.
5. Τέλος, σχετικά με την τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών τονίζουμε ότι με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 12 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄) οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν κατά το σχολικό έτος 2010-2011 δεν τοποθετούνται οριστικά το τρέχον έτος, αλλά θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οριστικής τοποθέτησης κατά το Νοέμβριο του 2011, ώστε να τοποθετηθούν το επόμενο έτος.
Επειδή όμως προφανώς θα υπάρξουν περιπτώσεις νεοδιόριστων, οι οποίοι θα επανατοποθετηθούν ενδεχομένως προσωρινά σε άλλη σχολική μονάδα, λόγω μη ύπαρξης κενού στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν προσωρινά κατά το διορισμό τους, η τοποθέτησή τους θα θεωρείται ενιαία για τον υπολογισμό της διετίας, προκειμένου να κριθούν για τη μονιμοποίησή τους.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.
Τμήμα Γ’
-------------------
Αν σας άρεσε το άρθρο τότε διαδώστε το ή αφήστε σχόλια ή κάντε τις παρατηρήσεις σας.