Τι προβλέπεται για την απόδοση Β’ ειδικότητας και την χρήση Β’ πτυχίου.

Η πρώτη αναφορά για χρήση Β’ πτυχίου ή κάποιας εξειδίκευσης (π.χ. μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος), από κάποιον καθηγητή έγινε στα άρθρα 7, 8 και 9 της Υπουργικής Απόφασης με Αρ. Πρωτ. 119052/Γ2/17-09-2008.

Στα συγκεκριμένα άρθρα η Υπουργική Απόφαση γράφει τα εξής:

7. Όταν στην αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ υπηρετούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν επιπλέον του τυπικού προσόντος διορισμού και άλλο πτυχίο διορισμού ή μετάταξης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, μπορούν να διδάξουν, εφόσον το επιθυμούν, για συμπλήρωση ωραρίου, μαθήματα της ειδικότητας του δεύτερου πτυχίου, σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης στους άλλους συνυπηρετούντες εκπαιδευτικούς. (Σημείωση: Η συγκεκριμένη παράγραφος καταργήθηκε από την υπουργική απόφαση 111528/Δ2/27-9-2011)

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν έχουν εξεταστεί όλες οι περιπτώσεις της Β΄ ανάθεσης μαθημάτων και αφού παραμένουν αδιάθετες μέχρι 6 ώρες μαθήματος, μπορούν να διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου σε εκπαιδευτικό που κατέχει δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, εφόσον υπάρχει η συνάφεια προς το διδακτικό αντικείμενο.

9. Οι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι διαφορετικών πανεπιστημιακών τμημάτων ή τμημάτων ΤΕΙ που εντάσσονται στον ίδιο κλάδο ή ειδικότητα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης και η ποιότητα του διδακτικού τους έργου, προτείνεται, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη τους, να αναλαμβάνουν μαθήματα σχετικά με την ιδιαίτερη εξειδίκευση που απέκτησαν ως πτυχιούχοι διαφορετικών τμημάτων.

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του νόμου 3848/2010 θεσμοθετήθηκε η Β’ ειδικότητα. Η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρει τα εξής:

6. Σε εκπαιδευτικό που κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται δεύτερη ειδικότητα με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση του και πρόταση του ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς.

Με την Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 81504/Δ2/19-7-2011 εξειδικεύτηκαν τα κριτήρια για την απόδοση της Β’ ειδικότητας.  Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 21410/Δ2/29-2-12 και προβλέπει τα εξής:

Τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσδιορίζονται ως εξής:

1. Σημείωση: Η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 21410/Δ2/29-2-12 και διατυπώθηκε ως εξής:

Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν. Εκπαιδευτικός που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία, κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο, αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, μπορεί να αιτείται απόδοση δεύτερης ειδικότητας μόνο για ένα από αυτά.

2. Σημείωση: Η παράγραφος καταργήθηκε από την Υπουργική απόφαση 21410/Δ2/29-2-12

3. Η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της και μέχρι την αποχώρηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.

4. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Σε κάθε αίτηση επισυνάπτονται αντίγραφα του πτυχίου που επικαλείται ο εκπαιδευτικός, καθώς και του πτυχίου ή των άλλων στοιχείων με βάση τα οποία έγινε ο διορισμός ή η μετάταξή του.
Προκειμένου δε περί τίτλων σπουδών πανεπιστημίων της αλλοδαπής, απαιτείται επίσημη μετάφραση και αναγνώρισή τους από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισοτίμων και αντιστοίχων με τα χορηγούμενα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

5. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσω του σχολείου στο οποίο ανήκει ο εκπαιδευτικός. Μετά τον έλεγχό τους διαβιβάζονται στο οικείο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο διατυπώνει την πρότασή του, μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

6. Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, εκδίδονται μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

7. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου διδάσκουν κατά προτεραιότητα μαθήματα της βασικής ειδικότητάς τους, σε πρώτη και σε δεύτερη ανάθεση. Όταν διδάσκουν σε δεύτερη ανάθεση μαθήματα άλλου κλάδου ή, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18, άλλης ειδικότητας, μπορεί να καλύψουν μέχρι και 7 διδακτικές ώρες.

8. Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης, μπορούννα διδάξουν στο σχολείο όπου υπηρετούν μαθήματα της ειδικότητας αυτής, με πρώτη ή με δεύτερη ανάθεση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

9. Οι διορισμοί, οι μεταθέσεις, οι υπεραριθμίες και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται με βάση την κύρια ειδικότητά τους.

Κατ’ εξαίρεση σε λειτουργικά κενά που δεν είναι δυνατό να καλυφθούν με απόσπαση εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή της ίδιας ειδικότητας μπορεί να αποσπώνται, με βάση τη δεύτερη ειδικότητά τους, εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολείο της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης όπου υπάρχουν τα κενά. Οι αποσπάσεις της περίπτωσης αυτής γίνονται μόνο ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

11. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για τους εκπαιδευτικούς της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. Στην περίπτωση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης η δεύτερη ειδικότητα χορηγείται με απόφαση του Υπουργού ΠΔΒΜΘ, ύστερα από πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής. Στην περίπτωση της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων η δεύτερη ειδικότητα χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ύστερα από πρόταση του υπηρεσιακού της συμβουλίου.

Για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με Αρ. Πρωτ. 81504/Δ2/19-7-2011 εκδόθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις με Αρ. Πρ. 111528/Δ2/27-9-2011 και 55083/Δ2/16-5-2012, οι οποίες παρέχουν διευκρινήσεις.

Συγκεκριμένα η Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 81504/Δ2/19-7-2011 γράφει τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματα, που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1 και 2 προκύπτει ότι για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας απαιτείται άλλο πτυχίο, επιπλέον του πτυχίου διορισμού του εκπαιδευτικού.

Εξαιρούνται μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεταταχθεί από άλλο κλάδο ή άλλη ειδικότητα, κάνοντας χρήση άλλου πτυχίου, επιπλέον του πτυχίου διορισμού τους. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, που έχουν μεταταχθεί κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 2009/1992 (Α 18) στις συνιστώμενες θέσεις των ανωτέρω κλάδων με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί μπορούν, για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας, να καταθέτουν το πτυχίο, με βάση το οποίο έγινε ο αρχικός διορισμός τους.

2. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, που κατέχουν, επιπλέον του πτυχίου διορισμού τους, δύο ή και περισσότερα ακόμη πτυχία, τα οποία αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οφείλουν να επιλέξουν μόνο ένα από αυτά για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας.

3. Εκπαιδευτικός διορισμένος στην Α/θμια Εκπ/ση, κάτοχος πτυχίου που εντάσσεται σε κλάδο/ειδικότητα εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπ/σης ή και το αντίστροφο, μπορεί να αιτηθεί να του αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα μόνο όταν αυτή αφορά κλάδο/ειδικότητα της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, στην οποία είναι διορισμένος.

4. Το όριο των επτά (7) διδακτικών ωρών (παρ. 7) αφορά στα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης που μπορεί να διδάξει ο εκπαιδευτικός είτε από τη βασική ειδικότητά του είτε από τη δεύτερη ειδικότητα, που μπορεί να του αποδοθεί. (Σημείωση:  Το όριο των 7 ωρών έχει γίνει 10 ώρες με την Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 23464/Γ2/7-3-2012)

5. Τα αναφερόμενα στην παρ. 7 ισχύουν και για τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04.

6. Εκπαιδευτικός που είχε αξιοποιήσει, τα προηγούμενα έτη, το δεύτερο πτυχίο του, βάσει της οδηγίας επτά (7) της αριθμ. 119052/Γ2/17-9-2008 εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ. Ε.», οφείλει, εφόσον το επιθυμεί και επιτρέπεται από τις νέες διατάξεις, να αιτηθεί την απόδοση δεύτερης ειδικότητας, δεδομένου ότι παύει η ισχύς της εν λόγω οδηγίας μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Και η Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 55083/Δ2/16-5-2012 αναφέρει τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 21410/Δ2/29-2-2012 απόφαση της Υπουργού ΠΔΒΜΘ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 549 Β (ΑΔΑ:Β4ΩΗ9-ΣΕ2), τροποποιήθηκε η αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 όμοια, που αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μόνο ως προς τις παρ. 1, 2 και το β’ εδάφιο της παρ. 7. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 υ. α.

Βάσει της ανωτέρω τροποποιητικής Υ.Α. ρυθμίζονται τα εξής:

1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται επιπλέον πτυχίο για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας, στην περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών των εκπαιδευτικών καλύπτει διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και επιτρέπει την ένταξή τους, κατά τα ανωτέρω, σε διαφορετικούς κλάδους-ειδικότητες εκπ/κού προσωπικού.

2. Εκπαιδευτικός που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, μπορεί να αιτείται απόδοση δεύτερης ειδικότητας μόνο με ένα από αυτά.

Επισημαίνεται ότι, μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 Υ.Α., δεν ισχύουν οι διευκρινίσεις που δόθηκαν με την αριθμ. 111528/Δ2/27-9-2011 εγκύκλιό μας για τα θέματα που ρυθμίζονται διαφορετικά με την παρούσα τροποποιητική απόφαση.