2ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο ΑΕΠΠ


Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Επαναληπτικό Διαγώνισμα

Θέμα Α

Α1
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος
1.      Ένα άλυτο πρόβλημα μπορεί να είναι αδόμητο
2.      Η εντολή " Για i από … μέχρι … βήμα …" πρέπει να περιλαμβάνει  για βήμα ένα ακέραιο αριθμό
3.      Η πρόταση Π ή (όχι Π) είναι πάντα αληθής, όπου Π λογική μεταβλητή.
4.      Αν  α=5 και β=8   η  έκφραση   α^2  mod  2 >  β  είναι αληθής, όπου α και β ακέραιες μεταβλητές.
5.      Όταν το βήμα είναι 0 στην «Για ... από ... μέχρι ... με_βήμα ..» παραβιάζεται το κριτήριο της καθοριστικότητας.
6.      Η λογική έκφραση "ΜΕΓΑΛΟΣ"  > "ΜΙΚΡΟΣ" είναι αληθής.
7.      Αφού ισχύει η συνθήκη:  (Α + Β) / 2 = Α / 2 + Β / 2, τότε ισχύει και η συνθήκη: (Α + Β) DIV 2 = Α DIV 2 + Β DIV 2.
8.      Δύο είναι οι κύριες λειτουργίες που εκτελούνται σε μια ουρά: η εισαγωγή και η διαγραφή.
Μονάδες 8
Α2
Αντιστοιχίστε τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου της στήλης Α με το γράμμα της στήλης Β, που αντιπροσωπεύει το πλήθος των εκτυπώσεων των αστεριών.
Μονάδες 6

Α3
Συμπληρώστε τα κενά
                       Μονάδες 6

Α4
Μετατρέψτε τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων από ΟΣΟ σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και αντίστροφα.
Μονάδες 8

Α5
Ξαναγράψτε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την εντολή επανάληψης ΓΙΑ στη θέση των ΟΣΟ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
Μονάδες 8

Α6
Τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων εκτελέστηκαν μια φορά το καθένα και έδωσαν όλα την ίδια έξοδο. Να βρείτε ποια τιμή πληκτρολογήθηκε ως είσοδος κατά την εκτέλεση καθενός από αυτά.

Μονάδες 4

Θέμα Β

Β1
Δίνεται ο αλγόριθμος
1.      Τι θα εμφανίσει ο αλγόριθμος, αν δοθεί σαν είσοδος ο αριθμός 60;
2.      Να γίνει αναπαράσταση του αλγορίθμου με διάγραμμα ροής.      Μονάδες 10

Β2
Ο Ινδός μαθηματικός και αστρονόμος Madhava υπολόγισε την τιμή του π σύμφωνα με τη σχέση:

Να φτιαχτεί αλγόριθμος σε διάγραμμα ροής που θα διαβάζει σαν είσοδο ένα θετικό αριθμό κ  μικρότερο του 0,1 πραγματοποιώντας τον κατάλληλο έλεγχο και θα υπολογίζει την τιμή του π σύμφωνα με την παραπάνω σχέση. Ο υπολογισμός θα σταματά όταν η απόλυτη τιμή κάποιου όρου γίνει μικρότερη από κ/2.

Ο αλγόριθμος θα εμφανίζει την τιμή του π που υπολόγισε, καθώς και το πλήθος των όρων του αθροίσματος που χρειάστηκαν μέχρι να ικανοποιηθεί η συνθήκη διακοπής.  
Μονάδες 10

Θέμα Γ

Η τράπεζα Black Bank θέλει να κατασκευάσει έναν αλγόριθμο για να κάνει στατιστική ανάλυση των εργασιών της. Συγκεκριμένα ο αλγόριθμος θα κάνει τα παρακάτω:

1.      Θα διαβάζει για έναν μήνα και για κάθε συναλλαγή (ανάληψη ή κατάθεση ) τον αριθμό λογαριασμού, το είδος της συναλλαγής ( δηλαδή το 1 για κατάθεση και το 2 για ανάληψη) και το ποσό της συναλλαγής σε € και τα δεδομένα θα εισάγονται  στους  πίνακες  ΑΛΣ (αριθμοί λογαριασμών συναλλαγής), ΕΣ (είδος συναλλαγής με τιμές 1 ή 2) και ΠΣ (το ποσό της ανάληψης ή κατάθεσης).  Η τράπεζα επιθυμεί η εισαγωγή των δεδομένων να ολοκληρώνεται ή αν ο υπάλληλος απάντησε θετικά στην ερώτηση «Θέλεις να σταματήσεις; (Ν/Ο):» ή αν έχουμε εισάγει 10000 εγγραφές.
Μονάδες 8
2.      Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το εύρος των αναλήψεων (εύρος αναλήψεων = μεγαλύτερη ανάληψη – μικρότερη ανάληψη) και το εύρος των καταθέσεων (εύρος καταθέσεων = μεγαλύτερη κατάθεση – μικρότερη κατάθεση)
Μονάδες 4
3.      Θα δημιουργεί τον πίνακα ΣΑΛΣ (αριθμοί λογαριασμών), στον οποίο θα αποθηκεύονται όλοι οι αριθμοί λογαριασμών που έχουν κάνει τουλάχιστον μία συναλλαγή μέσα στον εξεταζόμενο μήνα ακριβώς μία φορά, δηλαδή δεν θα εμφανίζεται στον πίνακα ΣΑΛΣ ένας λογαριασμός περισσότερες από μία φορά. Τον πίνακα ΣΠΣ (συνολικά ποσά συναλλαγών) στον οποίο θα αποθηκεύονται το συνολικό ποσό των συναλλαγών κάθε λογαριασμού (συνολικό ποσό των συναλλαγών ενός λογαριασμού = σύνολο καταθέσεων  του  λογαριασμού – σύνολο αναλήψεων του λογαριασμού στον εξεταζόμενο μήνα) και σε θέση  αντίστοιχη με τον αριθμό λογαριασμού που έχει καταχωρηθεί στον πίνακα ΣΑΛΣ.  Και τέλος θα εμφανίζει πόσοι λογαριασμοί έχουν συνολικό ποσό συναλλαγών λιγότερο από 0, ακριβώς 0 και μεγαλύτερο από 0. 
Μονάδες 8
Να κατασκευάσετε αλγόριθμο που θα κάνει όλα τα παραπάνω.

Θέμα Δ

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα που θα έχει τα παρακάτω:

1.      Ένα υποπρόγραμμα, που θα δέχεται έναν πίνακα Π 1000 θέσεων με πραγματικούς αριθμούς και έναν ακέραιο αριθμό ν (με 1<=ν<=1000) και θα μας επιστρέφει την επικρατούσα τιμή των αριθμών, που είναι αποθηκευμένοι στις πρώτες ν θέσεις του πίνακα Π, αν υπάρχει επικρατούσα τιμή, διαφορετικά το μήνυμα «Δεν υπάρχει επικρατούσα τιμή». Με τον όρο επικρατούσα τιμή ν αριθμών ονομάζουμε τον έναν και μοναδικό αριθμό, που εμφανίζεται περισσότερες φορές στο σύνολο των ν αριθμών. Φυσικά αν 2 ή περισσότεροι αριθμοί εμφανίζονται περισσότερες φορές  μέσα στο σύνολο των αριθμών, τότε δεν υπάρχει επικρατούσα τιμή.
Μονάδες 10
2.      Ένα υποπρόγραμμα που θα δέχεται έναν πίνακα Π 1000 θέσεων με πραγματικούς αριθμούς και έναν ακέραιο αριθμό ν (με 1<=ν<=1000) και θα μας επιστρέφει την διάμεσο των ν αριθμών. Για να υπολογίσουμε την διάμεσο ν αριθμών πρέπει πρώτα να ταξινομήσουμε τον πίνακα Π αύξουσα και αν το ν είναι άρτιο, τότε η διάμεσος είναι ο μέσος όρος των μεσαίων στοιχείων του πίνακα (π.χ. αν το ν =10, τότε η διάμεσος θα είναι ο μέσος όρος του 5ου και 6ου στοιχείου). Αν το ν είναι περιττό, τότε η διάμεσος είναι το μεσαίο στοιχείο του πίνακα (π.χ. αν το ν =11, τότε η διάμεσος θα είναι το  6ο στοιχείο).
Μονάδες 6
3.      Στο κυρίως πρόγραμμα θα διαβάζουμε το πολύ 1000 πραγματικούς αριθμούς και με κλήση των δύο παραπάνω υποπρογραμμάτων θα υπολογίζουμε την επικρατούσα τιμή και την διάμεσο των ν αριθμών και θα εμφανίζουμε τα κατάλληλα μηνύματα.
Μονάδες 4


-------------------------------------------
Αν θέλεις το παραπάνω διαγώνισμα σε Ms Word πάτα στον σύνδεσμο 2ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο ΑΕΠΠ