Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος


Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή ή λάθος
 1. Η δομή της επιλογής χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά βημάτων για την επίλυση ενός προβλήματος
 2. Ένα άλυτο πρόβλημα μπορεί να είναι αδόμητο
 3. Η εντολή " Για i από … μέχρι … βήμα …" πρέπει να περιλαμβάνει  για βήμα ένα ακέραιο αριθμό
 4. Οι επαναληπτικές διαδικασίες εφαρμόζονται όταν μια ακολουθία εντολών πρέπει να εφαρμοστεί σε δύο περιπτώσεις με βάση κάποια συνθήκη
 5. Ο πολλαπλασιασμός αλά Ρωσικά βασίζεται σε δύο απλές για τον Η/Υ πράξεις, την πρόσθεση και την αφαίρεση
 6. Η επίλυση της πρωτοβάθμιας εξίσωσης αποτελεί αδόμητο πρόβλημα
 7. Όταν γνωρίζουμε το πλήθος των επαναλήψεων δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επαναληπτική δομή Όσο...επανάλαβε.
 8. Ένα δομημένο πρόβλημα είναι πάντοτε επιλύσιμο.
 9. Ένα επιλύσιμο πρόβλημα είναι πάντοτε δομημένο.
 10. Οποιαδήποτε εντολή επανάληψης «Όσο...» μπορεί να γραφεί με την χρήση των άλλων δύο εντολών επανάληψης.
 11. Τα άλυτα προβλήματα είναι αυτά που ακόμη δεν έχει βρεθεί η λύση τους.
 12. Η εντολή   «Αν  χ ß 0  τότε    Εμφάνισε  “Μηδέν”»   είναι  σωστή.
 13. Η πρόταση Π ή (όχι Π) είναι πάντα αληθής, όπου Π λογική μεταβλητή.
 14. Αν  α=5 και β=8   η  έκφραση   α^2  mod  2 >  β  είναι αληθής, όπου α και β ακέραιες μεταβλητές.
 15. Όταν το βήμα είναι 0 στην «Για ... από ... μέχρι ... με_βήμα ..» παραβιάζεται το κριτήριο της καθοριστικότητας.
 16. Ο τύπος μιας μεταβλητής μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου.
 17. Η ομάδα εντολών μέσα στην «Αρχή_επανάληψης ..μέχρις_ότου» εκτελείται τουλάχιστον μία φορά.
 18. Ολίσθηση αριστερά στον «πολλαπλασιασμό αλά ρωσικά» σημαίνει ακέραια διαίρεση με το 2.
 19. Η τελική τιμή μιας έκφρασης εξαρτάται από την ιεραρχία των πράξεων και τη χρήση των παρενθέσεων.
 20. Η λογική έκφραση "ΜΕΓΑΛΟΣ"  > "ΜΙΚΡΟΣ" είναι αληθής.
 21. Αφού ισχύει η συνθήκη:  (Α + Β) / 2 = Α / 2 + Β / 2, τότε ισχύει και η συνθήκη: (Α + Β) DIV 2 = Α DIV 2 + Β DIV 2.
 22. Μόνο οι υπολογιστές μπορούν να επιλύσουν προβλήματα με πολύπλοκες πράξεις.
 23. Οι τελεστές div, mod δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πραγματικούς αριθμούς.
 24. Μια λογική έκφραση περιέχει υποχρεωτικά συγκριτικό τελεστή.
 25. Μια λογική έκφραση περιέχει υποχρεωτικά λογικό τελεστή.
 26. Μια αλφαριθμητική μεταβλητή δε μπορεί να λάβει τις τιμές "Αληθής" ή "Ψευδής" καθώς σε αυτήν την περίπτωση θα έπρεπε να αποτελεί λογική μεταβλητή.
 27. Η εντολή «Για Ι από 1 μέχρι 1 με βήμα -1» θα κάνει ακριβώς μία επανάληψη
 28. Η εντολή «Για Ι από 1 μέχρι -1 με βήμα 1» θα κάνει ακριβώς μία επανάληψη
 29. Η εντολή «Για Ι από -1 μέχρι 1 με βήμα 1» θα κάνει ακριβώς μία επανάληψη
 30. Η εντολή «Για Ι από 1 μέχρι 1 με βήμα 0» θα κάνει ακριβώς μία επανάληψη
 31. Η εντολή «Για Ι από 1 μέχρι 0 με βήμα -1» θα κάνει ακριβώς μία επανάληψη
 32. Η εντολή «Για Ι από 0 μέχρι 1 με βήμα -1» θα κάνει ακριβώς μία επανάληψη
 33. Ένας αλγόριθμος στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήματος.
 34. Όλες οι δομές επιλογής κλείνουν με την εντολή τέλος_αν.
 35. Η Θεωρητική και η Πειραματική είναι δυο από τις σκοπιές που μελετά η Πληροφορική τους αλγορίθμους.
 36. Ο πολλαπλασιασμός δεν αποτελεί βασική λειτουργία του υπολογιστή.
 37. Στη δομή επιλογής οι εντολές που βρίσκονται μεταξύ του ‘τότε’ και του ‘αλλιώς’ μπορεί να μην εκτελεστούν.
 38. Το πλάγιο παραλληλόγραμμο χρησιμοποιείται για αρχή και τέλος αλγορίθμου.
 39. Ένας αλγόριθμος στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήματος.
 40. Όλες οι δομές επιλογής κλείνουν με την εντολή τέλος_αν.
 41. Δύο είναι οι κύριες λειτουργίες που εκτελούνται σε μια ουρά: η εισαγωγή και η διαγραφή.
 42. Η μέθοδος της ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής βασίζεται στην αρχή της σύγκρισης και ανταλλαγής ζευγών γειτονικών στοιχείων, μέχρις ότου διαταχθούν (ταξινομηθούν)  όλα τα στοιχεία.