Οργανικά κενά

Ο τελευταίος νόμος που ψηφίστηκε για τον καθορισμό των κενών, δηλαδή για τον καθορισμό των ειδικοτήτων των καθηγητών, που λείπουν από τα σχολεία, έτσι ώστε να γίνονται οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι τοποθετήσεις είναι ο νόμος 3848/2010
 
Ειδικότερα στο άρθρο 7 αναφέρει:


Αρθρο 7
 Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων

1. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών γίνεται μέσω της διαδικασίας που ορίζεται στις επόμενες παραγράφους.

2. Σε κάθε σχολική μονάδα με ευθύνη του διευθυντή της καταγράφονται, εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα και, όποτε επέλθει μεταβολή, επικαιροποιούνται στοιχεία όπως τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης των μεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία.

3. Στο επίπεδο της διεύθυνσης εκπαίδευσης τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου ελέγχονται και οριστικοποιούνται με ευθύνη του διευθυντή της.

4. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και οπωσδήποτε πριν τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών καθορίζεται, με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ο αριθμός των τμημάτων, τάξεων, κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων που θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος σε κάθε σχολική μονάδα της οικείας βαθμίδας. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται μόνο για εξαιρετικούς λόγους με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι την 1 η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

5. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3.

6. Σε εκπαιδευτικό που κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται δεύτερη ειδικότητα με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση του και πρόταση του ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς.

7. Κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο, προκειμένου για τους πίνακες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και κατά περιοχή μετάθεσης, καθώς και κατά κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου για τους πίνακες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού. Οι πίνακες αυτοί καταρτίζονται από τις οικείες διευθύνσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των περιφερειακών διευθυντών και τη γνώμη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. - Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). Στους πίνακες καταγράφεται ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη:

- τα κενά και οι υπεραριθμίες κατά περιοχή μετάθεσης όπως αποτυπώθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 5, - οι θέσεις που προκύπτουν από ιδρύσεις ή προαγωγές σχολείων ή άλλη μεταβολή της οργανικότητας των σχολικών μονάδων,

- οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους κατά το χρόνο σύνταξης των σχετικών πινάκων. Αν οι αποσπάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα κενά υπολογίζονται για τις μεταθέσεις του επόμενου σχολικού έτους.

8. Την ευθύνη ενημέρωσης και ελέγχου όσων συμμετέχουν στη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων και της επεξεργασίας των αναγκαίων στοιχείων έχουν οι Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

10. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή ο διευθυντής εκπαίδευσης νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής και όπου αναφέρεται το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο νοείται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της ίδιας Σχολής.
 
Για την καλύτερη εφαρμογή του παραπάνω νόμου εκδόθηκε για το σχολικό έτος 2013-2014 η  εγκύκλιος  70607/Δ2/23-5-2013.  

Ειδικότερα η συγκεκριμένη εγκύκλιος αναφέρει:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με βάση την αρ.  118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες Υ.Α.:128560/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2262 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου), 117610/Γ2/21-09-2010 & 117611/Γ2/21-09-2010 (ΦΕΚ 1615 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ12.13 (Περιβαλλοντολόγων) και ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) αντίστοιχα, 36764/Γ2/28-03-2011 (ΦΕΚ 730 Β΄) σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθήματος στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ18.12, ΠΕ18.13, ΠΕ18.14, ΠΕ18.15, ΠΕ18.16, ΠΕ18.17, Ε18.18, ΠΕ18.30 και ΠΕ18.36 του κλάδου ΠΕ18, 40718/Γ2/04-04-2011 (ΦΕΚ 843 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας), 67183/Γ2/14-06-2011 (ΦΕΚ 1456 Β΄) σχετικά με αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» των ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 90198/Γ2/05-08-2011 (ΦΕΚ 2010 Β΄) σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ17.05 (Πολιτικών ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ), ΠΕ18.29 (Φωτογραφίας) και του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., 118218/Γ2/13-10-2011 (ΦΕΚ 2477 Β΄) σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στο Πιλοτικό Γυμνάσιο, 23464/Γ2/06-03-2012 (ΦΕΚ 654 Β’), 138359/Γ2/06-11-2012 (ΦΕΚ 3129 Β’) σχετικά με την ανάθεση των νέων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ., 7980/Γ2/21-01-2013 (ΦΕΚ 129 Β’) σχετικά με την τροποποίηση των αναθέσεων μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 και ισχύει, και τις σχετικές εγκυκλίους αρ. 119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008 της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘΠΑ. Επισημαίνεται ότι οι αριθμ. πρωτ. 140990/Γ2/03-11-2008 (ΦΕΚ 2298 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01 έχει καταργηθεί με την προαναφερόμενη 7980/Γ2/21-01-2013 (ΦΕΚ 129 Β’) Υ.Α.

Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων, τότε η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών.

Επίσης με την συγκεκριμένη εγκύκλιο το Υπουργείο επιδιώκει την αύξηση των οργανικά υπεράριθμων καθηγητών, την μείωση των κενών για τις εθελοντικές μεταθέσεις και την αύξηση των λειτουργικών κενών και σε συνδυασμό με την υποχρεωτική μετάθεση σε όλη την Ελλάδα, να εξαναγκάσει πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς είτε σε εθελοντική παραίτηση είτε να τους απολύσει λόγω άρνησης εκτέλεσης Υπουργικής Απόφασης.

Συγκεκριμένα:

1) Η εγκύκλιος εκδόθηκε με μεγάλη καθυστέρηση για να μην υπάρξουν τα χρονικά περιθώρια να αντιδράσουν οι εκπαιδευτικοί και φυσικά τον Σεπτέμβρη να βρεθούν προ τετελεσμένων γεγονότων.

2) Το Υπουργείο επίτηδες:

  • αύξησε το ωράριο των εκπαιδευτικών κατά 2 ώρες
  • δεν έχει αποφασίσει για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών από την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προς την Πρωτοβάθμια και το αντίστροφο.
  • λαμβάνει ως υπαρκτές όλες τις οργανικές θέσεις, ακόμη και των επί θητεία στελεχών, πλην ελάχιστων περιπτώσεων (αποσπασμένοι στο εξωτερικό πάνω από ένα χρόνο και πιθανά των προσωποπαγών οργανικών)
  • δεν επιτρέπει να καταμετρηθούν στο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών οι ώρες του ΣΕΠ και των Project
  • κατάργησε την συνδιδασκαλία στα Project

κάτι που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των υπεράριθμων, την μείωση των θέσεων για τις εθελοντικές μεταθέσεις και για τους ελάχιστους ενδεχομένως διορισμούς, που θα γίνονταν μέσα στο καλοκαίρι και παράλληλα την ραγδαία αύξηση των λειτουργικών κενών τον Σεπτέμβρη με επακόλουθο τις υποχρεωτικές μεταθέσεις και το ρουσφέτι, μπας και επιβιώσουν τα κόμματα της συγκυβέρνησης.

Φυσικά, όσοι εκπαιδευτικοί αρνηθούν να παρουσιαστούν στις νέες θέσεις τους θα απολυθούν για άρνηση εκτέλεσης Υπουργικής Απόφασης. Όσοι δεχτούν να πάνε, θα αντιμετωπίσουν οξύ πρόβλημα επιβίωσης και φυσικά θα είναι θέμα χρόνου να παραιτηθούν. Και τέλος όσοι έχουν μπάρμπα στην Κορώνη, θα πάρουν απόσπαση στο μπαλκόνι του σπιτιού τους ή στην χειρότερη περίπτωση σε κάποιο γραφείο πολύ κοντά στο σπίτι τους.  

Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση θα καταφέρει να διώξει 10 με 20 χιλιάδες εκπαιδευτικούς (επομένως δεν θα χρειαστεί να κλείσει τα ΝΠΙΔ τα οποία είναι γεμάτα από τα δικά της παιδιά) και περιχαρής μετά τις Γερμανικές εκλογές του Οκτωβρίου, θα ζητήσει από την Γερμανία κάποια βοήθεια, αφού έκανε και τις απολύσεις, για να μπορέσει να κάνει τις πρόωρες εκλογές και στην Ελλάδα με κάποια πιθανότητα για αξιοπρεπή αποτελέσματα.