Καταργούνται οι οργανικές! Έρχονται απολύσεις! Για ποιον χτυπάει η καμπάνα;

Κυκλοφορεί στο internet ένα κείμενο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο ο Υπουργός προτίθεται να το καταθέσει στην βουλή σαν τροπολογία και το κείμενο αφορά τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών.  Κάντε κλικ εδώ για το κείμενο

Πόσο αθώο είναι το συγκεκριμένο κείμενο; Πόσο βοηθάει τους εκπαιδευτικούς; Ποια θα είναι τα αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς; Σε αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσω να απαντήσω.

Πολλοί εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οργανική (δηλαδή είναι με προσωρινή τοποθέτηση) ή είναι υπεράριθμοι στα σχολεία τους, χάρηκαν διαβάζοντας το κείμενο και λόγω άγνοιας δεν πρόσεξαν την παγίδα, που κρύβεται πίσω από τις γραμμές αυτού του κειμένου. Συγκεκριμένα η παγίδα βρίσκεται στο άρθρο 1 το οποίο γράφει:

Οι θέσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης κατανέμονται σε κενές και πληρωθείσες θέσεις σχολικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως την 30ην Οκτωβρίου 2013.

Η συγκεκριμένη απόφαση οδηγεί σε απολύσεις, γιατί μεταφέρει για όλους τους εκπαιδευτικούς την αρχική οργανική τους θέση, που ήταν στο Υπουργείο Παιδείας, στα σχολεία. Και για να γίνω πιο σαφής.

Σύμφωνα με την Υποπαράγραφο Ζ.2 του νόμου 4093/2012 που καθορίζει την διαθεσιμότητα και η οποία αναφέρει:

1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αν καταργούνται ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους:

Σύμφωνα με τα άρθρα 39, 101, 152 και 154 του νόμου 3528/2007 - ΦΕΚ 26Α/9-2-2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία αναφέρουν

Άρθρο 39
Δικαίωμα μονιμότητας − Εξαιρέσεις
1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι, εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν.

Άρθρο 101
Διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης

1. Σε διαθεσιμότητα τίθεται αυτοδίκαια ο υπάλληλος του οποίου καταργήθηκε η θέση, εφόσον δεν μεταταγεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 154 του παρόντος.
2. Η διαθεσιμότητα διαρκεί ένα (1) έτος, μετά την πάροδο του οποίου ο υπάλληλος απολύεται.

Άρθρο 152

Λόγοι απόλυσης

Ο υπάλληλος απολύεται μόνο για τους επόμενους λόγους:


α) επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, β) σωματική ή πνευματική ανικανότητα, γ) κατάργηση της θέσης στην οποία υπηρετεί, δ) συμπλήρωση ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας,


ε) ακαταλληλότητα κατά το άρθρο 95 του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 154

Απόλυση λόγω κατάργησης θέσης

1. Ο υπάλληλος απολύεται, αν καταργηθεί η θέση στην οποία υπηρετεί.
2. Αν καταργηθούν ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, απολύονται οι υπάλληλοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τα λιγότερα ουσιαστικά προσόντα, ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
3. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση κατάργησης θέσεων μετά από συγχώνευση κλάδων ή υπηρεσιών.
4. Οι κατά τις ανωτέρω διατάξεις προς απόλυση υπάλληλοι δικαιούνται, με αίτηση τους, να μεταταγούν σε κενή οργανική θέση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία μετάταξης.

Από όλα τα παραπάνω γίνετε σαφές, ότι για να απολυθεί ή να τεθεί κάποιος Δημόσιος Υπάλληλος σε διαθεσιμότητα θα πρέπει να συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

α) επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, β) σωματική ή πνευματική ανικανότητα, γ) κατάργηση της θέσης στην οποία υπηρετεί, δ) συμπλήρωση ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας,

Αν υποθέσουμε τώρα στο σχολείο της Κάτω Κολοπετινίτσας υπηρετούν με οργανική θέση 10 εκπαιδευτικοί και επειδή 3 εξ αυτών έγιναν Διευθυντές σχολείων και στάλθηκαν για τις ανάγκες του σχολείου 3 άλλοι κακόμοιροι νέοι εκπαιδευτικοί, τότε στο σχολείο αυτό, με εφαρμογή της συγκεκριμένης τροπολογίας θα έχουν οργανική θέση 13 εκπαιδευτικοί. Προσοχή θα έχουν οργανική θέση στο συγκεκριμένο σχολείο, όχι στο Υπουργείο Παιδείας που είχαν μέχρι σήμερα λόγω πρόσληψης

Φυσικά οι 3 νέοι και ωραίοι καθηγητές θα χαρούν, γιατί θα αποκτήσουν οργανική θέση σε σχολείο και μάλιστα οι 3 παλιοί τους οποίους αντικαθιστούν, επειδή είναι Διευθυντές ενδεχομένως να μην εμφανιστούν ποτέ στο σχολείο ή ακόμα καλύτερα να πάρουν και σύνταξη. Φυσικά οι 3 νέοι θα πιστέψουν, ότι έχουν δέσει τον γάιδαρο τους και άρα δεν κινδυνεύουν.

Έλα όμως που ο Υπουργός Παιδείας το μόνο που σκέφτεται είναι το μνημόνιο και τους έχει γραμμένους στα παλιά του τα παπούτσια. Και έτσι την 1η Νοεμβρίου 2013 μετά από μελέτη (χε χε σαν την μελέτη ακριβώς που χαρακτήριζε τις καταργηθείσες ειδικότητες των ΕΠΑΣ σαν άχρηστες και ανάγκαζε τον Απόστολο Κακλαμάνη Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τέως Υπουργό του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί τον Υπουργό Παιδείας μέσα στην Βουλή για κατευθυνόμενες μελέτες, Ναι για μια τέτοια μελέτη μιλάμε, η οποία να καταλήγει στην κατάργηση 200 ή 300 ή 500 σχολείων, γιατί έχουμε πάρα πολλά στην Ελλάδα και μας περισσεύουν μπόλικα από δαύτα) ο Υπουργός με δάκρυα στα μάτια και περισσή υποκρισία ανακοινώνει το κλείσιμο του σχολείου της Κάτω Κολοπετινίτσας, γιατί είναι ένα από αυτά που πρέπει να κλείσουν για τον εκσυγχρονισμό (sic) της εκπαίδευσης.

Τότε ξέρετε τι θα συμβεί; Και οι 13 εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου σχολείου θα τεθούν αυτόματα σε διαθεσιμότητα, γιατί απλά καταργήθηκαν οι οργανικές τους θέσεις (με βάση την παραπάνω νομοθεσία, που σας επισύναψα). Τόσο απλά θα έρθουν οι απολύσεις. Ναι, τόσο απλά θα τους απολύσουν. Και στα νέα σχολεία που θα πάνε οι μαθητές, φυσικά για ένα χρόνο τα μαθήματα θα γίνονται κουτσά στραβά, για να μετατραπούν οι διαθεσιμότητες σε απολύσεις και τον επόμενο χρόνο θα προσληφθούν ωρομίσθιοι με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, γιατί απλά δεν προβλέπονται κανονικές προσλήψεις λόγω κρίσης. Καλό έτσι!!!!

Αν όμως σήμερα έκλεινε το σχολείο της Κάτω Κολοπετινίτσας, οι εκπαιδευτικοί δεν θα απολύονταν. Απλά θα χαρακτηρίζονταν Υπεράριθμοι με βάση το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96 Γιατί απλά μέχρι σήμερα όλοι οι εκπαιδευτικοί διορίζονταν με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και κατανέμονταν σε Διευθύνσεις και Γραφεία όλης της χώρας για τις ανάγκες των σχολείων. Αυτό νομικά σημαίνει, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί υπάγονταν στο Υπουργείο Παιδείας και άρα η οργανική τους θέση ήταν στο Υπουργείο Παιδείας και όχι στα σχολεία. Επομένως αν κάποιος εκπαιδευτικός θα έπρεπε να απολυθεί λόγω κατάργησης της οργανικής του θέσης θα έπρεπε να καταργηθεί ή θέση του στο Υπουργείο Παιδείας και άρα θα έπρεπε να γίνει αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών με την ίδια ειδικότητα και να βρεθεί αυτός που πρέπει να απολυθεί. Δηλαδή ουσιαστικά ποτέ δεν θα απολύονταν κάποιος. Για αυτό μέσα στο Καλοκαίρι για να απολύσει καθηγητές ο Υπουργός Παιδείας κατάργησε ολόκληρες ειδικότητες. Γιατί νομικά δεν μπορούσε να τους απολύσει αλλιώς.

Ας δούμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Στο Γυμνάσιο της Άνω Κολοπετινίτσας περίσσευαν 20 ώρες από μια ειδικότητα Χ. Οι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων με Β ανάθεση ή με Β' ειδικότητα χρησιμοποιούσαν τις 12 ώρες και τελικά για τις υπόλοιπες 8 ώρες τοποθέτησε το ΠΥΣΔΕ, έναν νέο καθηγητή με ειδικότητα Χ. Με την τροπολογία ο νέος καθηγητής θα πάρει οργανική στο σχολείο, γιατί απλά σε αυτό το σχολείο διδάσκει τις περισσότερες ώρες. Τον Σεπτέμβριο του 2014, ο νέος και ωραίος καθηγητής έχοντας οργανική στο σχολείο, θα απαιτήσει να διδάξει και τις 20 ώρες της ειδικότητας Χ που περισσεύουν λόγω Α' ανάθεσης. Τι θα συμβεί με τους άλλους καθηγητές που συμπλήρωναν το ωράριο τους από Β' ανάθεση ή Β' ειδικότητα; Σας το αφήνω σαν 1η άσκηση εργασίας.

Και άλλο παράδειγμα. Στην Πέρα Κολοπετινίτσα για την ειδικότητα Χ ήρθε ένας νέος και ωραίος καθηγητής για 8 ώρες, ο οποίος με την συγκεκριμένη τροπολογία αποκτά οργανική. Επίσης ο συγκεκριμένος καθηγητής υπάγεται στις ειδικές κατηγορίες (προβλήματα υγείας). Τον Ιούνιο του 2014 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υπεράριθμος. Ποιος θα χαρακτηριστεί υπεράριθμος; Σας το αφήνω σαν 2η άσκηση εργασίας.

Και άλλο παράδειγμα. Στην Ανατολική Κολοπετινίτσα ένας καθηγητής δεν συμπληρώνει το ωράριο του. Π.χ. του λείπουν 4 ώρες. Με εφαρμογή της παραγράφου 8 της συγκεκριμένης τροπολογίας αποφασίζει να δηλώσει γραμματειακή υποστήριξη για τις 4 ώρες που του λείπουν. Τον Δεκέμβριο σε σχολείο που απέχει 50 χιλιόμετρα από την Ανατολική Κολοπετινίτσα προκύπτει κενό 4 ωρών για την ειδικότητά του. Τι θα κάνει το ΠΥΣΔΕ, θα προσλάβει ωρομίσθιο για τις 4 ώρες ή θα στείλει τον συγκεκριμένο καθηγητή;  Σας το αφήνω σαν 3η άσκηση εργασίας.

Και επειδή σας έχω βάλει πολλές εργασίες, για αυτό σας αφήνω να το μελετήσετε και μην βιάζεστε να χαρείτε με ότι σας σερβίρει ο Υπουργός. Πάντα να ψάχνετε για την παγίδα που κρύβετε πίσω από τις "αγαθές" του προθέσεις. 

Και για τους νέους και ωραίους, ο Υπουργός δεν σας δίνει οργανική θέση, για αυτό μην χαίρεστε, αλλά αφαιρεί από όλους τους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να ακυρώσουν στα δικαστήρια τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις, που θα ακολουθήσουν. Και επίσης σπέρνει ζιζάνια μεταξύ των εκπαιδευτικών, για να μπορέσει να περάσει όλα τα μέτρα της τρόικας.