Πως υπολογίζεται η διδακτική προϋπηρεσία και γιατί είναι παράνομη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ.361/23/12/123995/Δ1/20-12-2010, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει

"Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την προσμέτρηση του χρόνου προϋπηρεσίας στη μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Το ωράριο των εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τις διατάξεις του άρ. 9 παρ. 3 του Ν.2517/97 (Φ.Ε.Κ. 160Α') που αντικατέστησε την παρ.7 του άρ.13 του Ν.1566/1985, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (π.χ. ως διευθυντή σχολικής μονάδας), την οργανικότητα των σχολικών μονάδων και τα έτη υπηρεσίας τους.

Αναλόγως για τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης το ωράριο διδασκαλίας προσδιορίζεται από την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας του (σχετ.: άρ. 14 παρ. 13 Ν. 1566/85 και άρ. 48 παρ. 3 Ν. 2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 Α'). Επί των σχετικών διατάξεων εκδόθηκε η με αριθ. 204/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία ως υπηρεσία για τον υπολογισμό του ωραρίου νοείται μόνο η εκπαιδευτική, αυτή που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 34 του Ν. 3027/2002, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3687/2008. Ως εκ τούτου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις λαμβάνονται υπόψη οι αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες ως ακολούθως: ........"

Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού της προϋπηρεσίας των καθηγητών, ο οποίος χρησιμοποιείται και για την μείωση ωραρίου αλλά  και σε άλλες περιπτώσεις είναι παράνομος.

Γιατί δεν επιτρέπεται πλέον στους καθηγητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχουν δύο διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού της προϋπηρεσίας τους. Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, που χρησιμοποιείτε για την μείωση του διδακτικού ωραρίου και η κάποια άλλη προϋπηρεσία που χρησιμοποιείτε για την κατάταξη των καθηγητών σε βαθμούς και κλιμάκια, όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο 2 του νόμου 4024/27-11-2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4024/27-11-2011, το οποίο καταργεί κάθε γενική ή ειδική διάταξη για την κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων για τον τρόπο υπολογισμού της προϋπηρεσίας αυτών, χωρίς να εξαιρεί τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απαιτεί η κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων και ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας αυτών να γίνετε σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 2 του νόμου 4024/27-11-2011 και επειδή δεν κάνει καμιά εξαίρεση για τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε αυτούς.

Τον παραπάνω ισχυρισμό τον αποδέχεται και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τις αποφάσεις του με Αρ. Πρ. 54/2013 και 101/2013 και συγκεκριμένα αναφέρει:

«Επομένως, η βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τους οποίους ίσχυαν οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 του Ν. 1566/1985, οι οποίες κατά τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4024/2011 καταργούνται από την 1-1-2011 (πρβλ. Γνμδ. Ν.Σ.Κ. 214/2012), σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ενόψει και της σαφήνειας της αποτυπωθείσας στις άνω διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου νομοθετικής βούλησης, προκειμένου και οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να συμπεριληφθούν στις ρυθμίσεις του δευτέρου κεφαλαίου, πρέπει να θεωρηθεί ότι γίνεται με βάση την παρ. 4 του άρθρου 28 ….»


Επίσης, σύμφωνα με την νομοθεσία για το υποχρεωτικό ωράριο των καθηγητών, η μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου γίνεται με βάση την υπηρεσία του καθηγητή, δηλαδή αν συμπλήρωσε ο εκπαιδευτικός 6 χρόνια ή 12 χρόνια ή 20 χρόνια υπηρεσίας. Πουθενά δεν αναφέρει την έκφραση εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία και από πουθενά δεν προκύπτει, ότι οι καθηγητές έχουν δύο διαφορετικές προϋπηρεσίες και σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του νόμου 4024/27-11-2011 αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να υπολογιστεί με βάση το κεφάλαιο 2 του νόμου 4024/27-11-2011, όπως υπολογίζετε για όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους.